Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Đóng Khung Cho Bài Viết

Không những thủ thuật này chỉ áp dụng cho bài viết mà còn có thể áp dụng cho việc đóng khung các tiện ích ở thanh bên trong trường hợp mẫu mặc định của blogger
Code
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">
Bài viết
</div>
Tùy biến:
Chúng ta có thể tùy biến các thuộc tính của dòng code này:
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">
Color: có thể sử dụng các màu chuẩn như: white, red, black, lime, yellow, orange, aqua ... hoặc sử dụng mã màu hex code
Width: độ dày đường khung, thường 1px là vừa.

Style: thường dùng là 'Solid', ta có thể thay đổi bằng các thuộc tính sau: dotted, dashed, double, groove, ridge, inset và outset

Padding: cần thiết để nội dung khỏi tràn đụng vào khung, có thể thay đổi các giá trị từ 0 đến 10px

Ngoài ra, ta có thể tùy biến thêm bằng cách đưa vào một số thuộc tính định dạng văn bản trong khung như:

Background-color: màu nền
Color: màu chữ, VD: color: orange; hoặc color: #6acfff;
Text-align: canh lề bài viết, có thể: left, center hay right.
Margin: tùy ý
Ví dụ:
<div style="border: 1px solid orange; color: aqua; margin: 10px 0; padding: 10px; text-align: center;">
Bài viết
</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét