Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Tiện Ích Nhãn Dạng Mây Đối Với Blogger

Hôm nay tôi có một kịch bản hoàn toàn mới có thể  rất dễ dàng để thêm vào blog của bạn. Bạn cũng có một số tùy chọn như chiều rộng, chiều cao, màu sắc và tốc độ.

XEM DEMO

Cách tiến hành:
Vào Bố cục chọn thêm một tiện ích HTM/Javascript và đặt ở chỗ tùy thích dán đoạn code sau vào rồi save lại(Tiện ích này chỉ phù hợp với blog có các nhãn viết theo chữ không có dấu)

Code:

<div id="DautocrazyFlashContent"><div style="display: none;">
Flash Labels by <a
href="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/">Dautocrazy.Blog</a></div></div><script type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/var w2bFlashLabelSettings = {
    blogurl        : "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com",/*URL Blog của bạn*/
    color          : "000000",/*Màu chữ của các nhãn*/
    hoverColor     : "333333",/*Màu chữ của nhãn khi rê chuột vào*/
    backgroundColor: "FFFFFF",
    size           : 12,/*Cỡ chữ*/
    speed          : 100,/*Tốc độ*/
    width          : 250,
    height         : 300,
    transparency   : true
};/*]]>*/
</script>
<script src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/NhanMay.js" type="text/javascript"></script>

Thay thế những dòng màu đỏ và tím cho phù hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét