Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Code Chữ Chạy Cho Blog

Bạn copy đoạn mã (code)sau đây bạn thích, rồi past lên blog, Web của bạn ( Chú ý mở HTLM)

Dưới đây là các code  và minh họa:


1/ Chữ chạy từ phải qua trái :


<marquee direction="left"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>

viết nội dung

2/ Chữ chạy từ trái qua phải :


<marquee direction="right"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>
viết nội dung

3/Chữ chạy đi chạy lại trong màn hình :
viết nội dung


<marquee behavior="alternate"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>


4/Chữ chạy lên :

viết nội dung

<marquee direction=up> <font size=6 color=blue> viết nội dung </marquee> 5/Chữ chạy xuống :<marquee direction=down> <font size=6 color=blue> viết nội dung </marquee>

viết nội dung
6/Nếu muốn chữ chạy có nền thì thêm đoạn code màu đỏ vào thẻ mở marquee của tất cả các code trên

Đoạn code: style="background:yellow"

Ở đây là màu vàng (yellow) bạn có thể thay đổi màu tùy thích(màu ghi là chữ)

Ví dụ:

<marquee direction="left"style="background:yellow"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>
viết nội dung 7/Chữ chạy có viền thì thêm đoạn code sau vào thẻ mở marquee

style="border:Blue 2px SOLID"
Ví dụ:

<marquee direction="left"style="border:Blue 2px SOLID"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>
viết nội dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét