Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Hộp thử HTML/Javascript

Muốn xem trước một mã tiện ích trước khi chính thức đưa vào blog ta có thể dùng bảng bên dưới để làm công việc này.
Để thử ta xóa sạch những dòng tiếp thị của nhà phát hành và dán code sau khi đã chỉnh sửa hoàn chỉnh vào khung bên trên.Công cụ sẽ tự động cho ta kết quả ở khung bên dưới.
Bảng 1

Bảng 2

Bảng 3

Bảng 2 và 3 bên trên chỉ chạy được trên trình duyệt Firefox

Code bảng 3:(Code thì chạy tất cả các trình duyệt )
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
window.onerror = null;
// Test to see if Browser is Netscape 3
function DoHTML()
{
resultwindow=window.open("","resultwindow",'toolbar=no,scrollbars=1,height=500,status=0,menubar=0');
resultwindow.focus();
resultwindow.document.write(document.form1.code.value + '<P>')
}

{

}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"><!--
document.write("<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript' SRC='buttonsnav.js'><\/SCRIPT>");
//-->
</SCRIPT>
<center>
<td valign="top" style="padding:10px" background="#3BB9FF">
<span style="color:#000000; font:12pt Tahoma;">Nhập mã cần thử</span>
<form name="form1" method="post">
<textarea name="code" wrap="soft" onclick="focus(this.code)" style=
"border:solid 1px #000000;padding:5px;width:580px;height:200px;scroll:auto;background:#BFE3FE">
_CÁCH THỰC HIỆN:</br>
+ Đây là JAVA sao rơi trên nền blog,</br>
+ Bạn hãy click nút "Xem trước" để xem!</br>
+ Bấm nút "Xóa mã" để xóa mã này đi và nhập mã bạn muốn thử vào!</br>
+ Đơn giản thôi mà HjHj!</br>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowsrc="https://lh6.googleusercontent.com/-mMUFwzOK7QQ/UU6vYNC0xNI/AAAAAAAATwc/BlV3O3ITw0w/s9/green-star-DautoCrazy.Blog-blogspot-com.gif" // Thay Link hình của bạn vào đây
var no = 20; // Số ảnh rơi trên blog
var hidesnowtime =0; // Số giây ảnh biến mất sau khi rơi
var snowdistance = "pageheight"; // Có thể thay đổi giá trị pageheight thành windowheight

///////////Stop Config//////////////////////////////////

var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
}

function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
}

function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
}

if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}
//]]>
</script>
</textarea></form></td>
<button onclick=
"preview.document.write (document.getElementsByTagName ('TEXTAREA')[0].value); preview.document.close(); preview.focus()">Xem trước</button>
<INPUT TYPE="button" NAME="do" VALUE="Xem tại cửa sổ mới" ONCLICK="DoHTML()">
<button onclick=
"window.document.form1.code.value='';preview.document.write (document.getElementsByTagName ('TEXTAREA')[0].value); preview.document.close(); preview.focus()">Xoá mã</button>
<td valign="top" style="padding: 10px" background="#3BB9FF">
<span style="color: #000000; font:12pt Tahoma;">Xem kết quả</span>
<iframe src="about:blank" name="preview" style=
"height:250px;width:580px;border:solid 1px #000000;padding:5px;background:#BFE3FE"
frameborder="0"></iframe></td>
</center>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét