Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Code tạo hộp nén code

<textarea cols="50" id="source" onclick="this.select();" rows="10">Dán code CSS vào đây</textarea>
<span style="font-size: small;"><input id="comments2" type="checkbox" />Xóa chú thích</span>
<span style="font-size: small;"><input id="super" type="checkbox" />Siêu Nén (Nén tất cả thành một dòng)</span>
<span style="font-size: small;"><input onclick="convert('css')" type="button" value="Nén CSS nào!" />
<textarea cols="50" id="result" onclick="this.select();" rows="10">Kết quả...</textarea></span>
<div id="status">
</div>
<script type="text/javascript">function convert(){var b=$id("source"),c=$id("result"),a=$id("status"),d;c.value=cssOptimize(b.value);b=b.value.length;c=c.value.length;d=(b-c)/b*100;a.innerHTML="Trước: <b>"+b+"</b> bytes. Sau: <b>"+c+"</b> bytes. Tối ưu: <b>"+d.toFixed(1)+"%</b>."}function cssOptimize(a){a=a.replace(/[\r\t\n]/g,"");a=a.replace(/ {2,}/g," ");a=a.replace(/ *([{}:;,]) */g,"$1");a=a.replace(/;}/g,"}");a=a.replace(/#([\da-f])\1([\da-f])\2([\da-f])\3/gi,"#$1$2$3");a=a.replace(/(\d+px)( \1){3}/gi,"$1");a=a.replace(/(\d+px \d+px) \1/gi,"$1");a=a.replace(/(\d+px) (\d+px) (\d+px) \2/gi,"$1 $2 $3");a=a.replace(/(\D)0px/gi,"$10");if(!isChecked("super")){a=a.replace(/}/g,"}\n")}if(isChecked("comments2")){a=a.replace(/\/\*.*?\*\//g,"")}return a}function isChecked(a){return $id(a).checked}function $id(a){return document.getElementById(a)};</script>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét