Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Drop Menu Ngang với hiệu ứng jquery

Một blog có nhiều chủ đề, nhãn, trang, và các bài viết thì phải sắp xếp các chủ đề chương mục đó sao cho hợp lý logic, Tuy sử dụng file jquery nhưng bạn yên tâm nó không làmh chậm tóc độ blog của bạn đi.

Các bước thực hiện:
1. Vào Thiết Kế -> Phần Tử Trang
2. Chọn Thêm Tiện Ích
3. Tạo một HTML/Javarscrip và thêm đoạn code bên dưới vào.
<style>
ul.ldd_menu{
margin:0px;
padding:0;
display:block;
height:50px;
background-color:#D04528;
list-style:none;
font-family:"Trebuchet MS", sans-serif;
border-top:1px solid #EF593B;
border-bottom:1px solid #EF593B;
border-left:10px solid #D04528;
-moz-box-shadow:0px 3px 4px #591E12;
-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #591E12;
-box-shadow:0px 3px 4px #591E12;
}
ul.ldd_menu a{
text-decoration:none;
}
ul.ldd_menu > li{
float:left;
position:relative;
}
ul.ldd_menu > li > span{
float:left;
color:#fff;
background-color:#D04528;
height:50px;
line-height:50px;
cursor:default;
padding:0px 20px;
text-shadow:0px 0px 1px #fff;
border-right:1px solid #DF7B61;
border-left:1px solid #C44D37;
}
ul.ldd_menu .ldd_submenu{
position:absolute;
top:50px;
width:550px;
display:none;
opacity:0.95;
left:0px;
font-size:14px;
background: #C34328;
border-top:1px solid #EF593B;
-moz-box-shadow:0px 3px 4px #591E12 inset;
-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #591E12 inset;
-box-shadow:0px 3px 4px #591E12 inset;
z-index:30; /* thuộc tính hiện menu con đối với các blog để nổi bracgrou */
}
a.ldd_subfoot{
background-color:#f0f0f0;
color:#444;
display:block;
clear:both;
padding:15px 20px;
text-transform:uppercase;
font-family: Arial, serif;
font-size:12px;
text-shadow:0px 0px 1px #fff;
-moz-box-shadow:0px 0px 2px #777 inset;
-webkit-box-shadow:0px 0px 2px #777 inset;
-box-shadow:0px 0px 2px #777 inset;
}
ul.ldd_menu ul{
list-style:none;
float:left;
border-left:1px solid #DF7B61;
margin:20px 0px 10px 30px;
padding:10px;
}
li.ldd_heading{
font-family: Georgia, serif;
font-size: 13px;
font-style: italic;
color:#FFB39F;
text-shadow:0px 0px 1px #B03E23;
padding:0px 0px 10px 0px;
}
ul.ldd_menu ul li a{
font-family: Arial, serif;
font-size:12px;
line-height:20px;
color:#fff;
padding:1px 3px;
}
ul.ldd_menu ul li a:hover{
-moz-box-shadow:0px 0px 2px #333;
-webkit-box-shadow:0px 0px 2px #333;
box-shadow:0px 0px 2px #333;
background:#AF412B;
}
</style>
<ul id="ldd_menu" class="ldd_menu">
<li>
<span>Vacations</span><!-- Increases to 510px in width-->
<div class="ldd_submenu">
<ul>
<li class="ldd_heading">By Location</li>
<li><a href="#">South America</a></li>
<li><a href="#">Antartica</a></li>
<li><a href="#">Africa</a></li>
<li><a href="#">Asia and Australia</a></li>
<li><a href="#">Europe</a></li>
</ul>
<ul>
<li class="ldd_heading">By Category</li>
<li><a href="#">Sun &amp; Beach</a></li>
<li><a href="#">Adventure</a></li>
<li><a href="#">Science &amp; Education</a></li>
<li><a href="#">Extreme Sports</a></li>
<li><a href="#">Relaxing</a></li>
<li><a href="#">Spa and Wellness</a></li>
</ul>
<ul>
<li class="ldd_heading">By Theme</li>
<li><a href="#">Paradise Islands</a></li>
<li><a href="#">Cruises &amp; Boat Trips</a></li>
<li><a href="#">Wild Animals &amp; Safaris</a></li>
<li><a href="#">Nature Pure</a></li>
<li><a href="#">Helping others &amp; For Hope</a></li>
<li><a href="#">Diving</a></li>
</ul>
<a class="ldd_subfoot" href="#"> + New Deals</a>
</div>
</li>
<li>
<span>Equipment</span>
<div class="ldd_submenu">
<ul>
<li class="ldd_heading">By Location</li>
<li><a href="#">South America</a></li>
<li><a href="#">Antartica</a></li>
<li><a href="#">Africa</a></li>
<li><a href="#">Asia and Australia</a></li>
<li><a href="#">Europe</a></li>
</ul>
<ul>
<li class="ldd_heading">By Category</li>
<li><a href="#">Sun &amp; Beach</a></li>
<li><a href="#">Adventure</a></li>
<li><a href="#">Science &amp; Education</a></li>
<li><a href="#">Extreme Sports</a></li>
<li><a href="#">Relaxing</a></li>
<li><a href="#">Spa and Wellness</a></li>
</ul>
<ul>
<li class="ldd_heading">By Theme</li>
<li><a href="#">Paradise Islands</a></li>
<li><a href="#">Cruises &amp; Boat Trips</a></li>
<li><a href="#">Wild Animals &amp; Safaris</a></li>
<li><a href="#">Nature Pure</a></li>
<li><a href="#">Helping others &amp; For Hope</a></li>
<li><a href="#">Diving</a></li>
</ul>
<a class="ldd_subfoot" href="#"> + New Deals</a>
</div>
</li>
<li>
<span>Locations</span>
<div class="ldd_submenu">
<ul>
<li class="ldd_heading">By Location</li>
<li><a href="#">South America</a></li>
<li><a href="#">Antartica</a></li>
<li><a href="#">Africa</a></li>
<li><a href="#">Asia and Australia</a></li>
<li><a href="#">Europe</a></li>
</ul>
<ul>
<li class="ldd_heading">By Category</li>
<li><a href="#">Sun &amp; Beach</a></li>
<li><a href="#">Adventure</a></li>
<li><a href="#">Science &amp; Education</a></li>
<li><a href="#">Extreme Sports</a></li>
<li><a href="#">Relaxing</a></li>
<li><a href="#">Spa and Wellness</a></li>
</ul>
<ul>
<li class="ldd_heading">By Theme</li>
<li><a href="#">Paradise Islands</a></li>
<li><a href="#">Cruises &amp; Boat Trips</a></li>
<li><a href="#">Wild Animals &amp; Safaris</a></li>
<li><a href="#">Nature Pure</a></li>
<li><a href="#">Helping others &amp; For Hope</a></li>
<li><a href="#">Diving</a></li>
</ul>
<a class="ldd_subfoot" href="#"> + New Deals</a>
</div>
</li>
</ul>
<!-- The JavaScript -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
/**
* the menu
*/
var $menu = $('#ldd_menu');
/**
* for each list element,
* we show the submenu when hovering and
* expand the span element (title) to 510px
*/
$menu.children('li').each(function(){
var $this = $(this);
var $span = $this.children('span');
$span.data('width',$span.width());
$this.bind('mouseenter',function(){
$menu.find('.ldd_submenu').stop(true,true).hide();
$span.stop().animate({'width':'510px'},300,function(){
$this.find('.ldd_submenu').slideDown(300);
});
}).bind('mouseleave',function(){
$this.find('.ldd_submenu').stop(true,true).hide();
$span.stop().animate({'width':$span.data('width')+'px'},300);
});
});
});
</script>

Trong đó bạn thay:
Thay các dấu thăng (#) thành các liên kết tới các bài viết, trang hoặc các laber
Thay tên các bài viết, trang, laber tương ứng.
- Chú ý bạn nên thêm nó vào 1 Wiget ở trên phần header.
Chúc thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét