Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hộp Chứa Code Không cần mã Hóa

<form name="MyTextBoxForm"><input name="button" onclick="javascript:this.form.MyTextBox.focus();this.form.MyTextBox.select();" type="button" value="Select all"/> <textarea cols="59" name="MyTextBox" rows="10" wrap="on"style="background:#eee; color:#000000; border:1px #00008B dashed;">NỘI_DUNG_CODE</textarea> </form>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét