Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Gắn Quốc Kỳ Cho Con Trỏ Chuột

Dưới đây sẽ trình bầy thủ thuật khá đẹp mắt đó là: Gắn quốc kỳ cho con trỏ chuột. Với thủ thuật này, con trỏ chuột trên Blog của bạn sẽ được gắn một lá Quốc Kỳ bay "phấp phới" trông rất sinh động và khi con trỏ chuột này đi đến đâu thì Quốc Kỳ sẽ theo đến đó trông rất đẹp mắt. Bạn có thể thấy trước thủ thuật này trên trang dunghennessy.blogspot.com Rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Thêm tiện ích HTML và dán tất cả các code phía dưới vào:

<script type="text/javascript">
var trailimage=["http://4.bp.blogspot.com/-c8MIH-CPLTo/T8_3iyPH0YI/AAAAAAAAbKQ/Oz4RfAC57CI/s1600/Vietnam-240-animated-flag-gifs.gif"100, 60]
var offsetfrommouse=[-5,20]
var displayduration=0
if (document.getElementById || document.all)
document.write('<div id="trailimageid" style="position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;width:1px;height:1px"><img src="'+trailimage[0]+'" border="0" width="'+trailimage[1]+'px" height="'+trailimage[2]+'px"></div>')
function gettrailobj(){
if (document.getElementById)
return document.getElementById("trailimageid").style
else if (document.all)
return document.all.trailimagid.style
}
function truebody(){
return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function hidetrail(){
gettrailobj().visibility="hidden"
document.onmousemove=""
}
function followmouse(e){
var xcoord=offsetfrommouse[0]
var ycoord=offsetfrommouse[1]
if (typeof e != "undefined"){
xcoord+=e.pageX
ycoord+=e.pageY
}
else if (typeof window.event !="undefined"){
xcoord+=truebody().scrollLeft+event.clientX
ycoord+=truebody().scrollTop+event.clientY
}
var docwidth=document.all? truebody().scrollLeft+truebody().clientWidth : pageXOffset+window.innerWidth-15
var docheight=document.all? Math.max(truebody().scrollHeight, truebody().clientHeight) : Math.max(document.body.offsetHeight, window.innerHeight)
if (xcoord+trailimage[1]+3>docwidth || ycoord+trailimage[2]> docheight)
gettrailobj().display="none"
else
gettrailobj().display=""
gettrailobj().left=xcoord+"px"
gettrailobj().top=ycoord+"px"
}
document.onmousemove=followmouse
if (displayduration>0)
setTimeout("hidetrail()", displayduration*1000)
</script>


Nếu không thích Quốc Kỳ thì các bạn có thể thay đổi hình ảnh khác ở dòng lệnh màu đỏ (đây là link ảnh của Quốc Kỳ), các số màu tím là chiều rộng và chiều dài của ảnh, các số màu hồng là khoảng cách trên dưới trái phải của ảnh đối với con chuột, các bạn có thể thay đổi lại cho phù hợp với Blog của mình, sau cùng bấm Lưu và trở lại Blog xem kết quả nha.
Chúc các bạn vui....
*Nguồn: dunghennessy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét