Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Nút Share Trượt Giáng Sinh

Cơ bản nút share này cũng giống như nút share hình quả trứng nhưng nó có hình quả cầu giáng sinh nhìn rất đẹp mắt.
Thực hiện:
1- Vào Bố cục chọn chỉnh sửa HTML tìm thẻ </head> và dán đoạn code sau trước nó:
<script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
<script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "bea50586-2b9f-448d-947a-01385f28e305", onhover:false});</script>
<link media="screen" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css"></link>

2- Tìm tới thẻ </body> và dán đoạn code sau vào trước nó:
<div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'><div id='shareThisOrnament' class='shareEgg'></div>
<script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg('shareThisOrnament', ['facebook','twitter','googleplus','pinterest','stumbleupon','linkedin','email','sharethis'], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:'holiday'});</script>
</div>

Save mẫu lại
Nút share hình quả trứng xem Ở ĐÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét