Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Đồng Hồ Kèm Lịch Cho Bảng Tiện Ích

Để trang trí cho bảng tiện ích đỡ khô khan người ta có thể bố trí thêm một số công cụ hỗ trợ mà cụ thể ở đây là đồng hồ kèm theo lịch
Dưới đây là đồng hồ minh họa và code

-->

<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow - miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
+ "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
+ ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
+ secsVisit + " seconds.");
}
document.write("<center><form name=\"form\">"
+ "<input type=button value=\"Click for info!\""
+ " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");
onError = null;
clock();
// End -->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript>
var isnDays=new Array(" Chủ nhật, "," Thứ hai, "," Thứ ba, "," Thứ tư, "," Thứ năm, "," Thứ sáu, "," Thứ bảy, ");
var isnMonths=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
today=new Date();
var Year=today.getYear();
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (Year < 2000))
Year="19" + Year;
if (navigator.appName == "Netscape")
Year=1900 + Year;
</SCRIPT></font></b><font color="#000000"><SCRIPT language=JavaScript>
document.write('<center><P><B><font face="Times New Roman" size="2"color="#ffff00">'+isnDays[today.getDay()]+today.getDate()+' tháng '+isnMonths[today.getMonth()]+' n&#259;m '
+Year+'</B></P></center></font>');
</SCRIPT></font></SPAN></center>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét